VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

PATVIRTINTA 

UAB „Solo bene“ direktoriaus

2019 m. lapkričio 25d., įsakymas Nr. 251119/09


I. BENDROSIOS NUOSTATOS


1.1. UAB „Solo bene“ (toliau vadinama Įstaiga) savo veikloje vadovaujasi Uždarų Akcinių Bendrovių įstatais, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Įstaiga organizuoja ir teikia antrines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas: masažo.

1.2. Šios vidaus tvarkos taisyklės reglamentuoja įstaigos paslaugų teikimo tvarką pacientams, teises ir pareigas, ginčų ir konfliktų tarp įstaigos ir pacientų sprendimo tvarką, informacijos pacientui ir jo artimiesiems apie jo sveikatos būklę teikimą, medicininės dokumentacijos ir kitų dokumentų nuorašų darymo, išdavimo pacientams ar kitiems fiziniams, juridiniams asmenims tvarką, administracijos ir kitų svarbių padalinių darbo laiką, darbų saugą.

1.3. Šios taisyklės reglamentuoja Įstaigos darbuotojų, pacientų ir jų artimųjų tarpusavio santykių principus ir elgesio normas.

1.4. Kiekvienam Įstaigos darbuotojui ir pacientui susipažinimas su šiomis vidaus tvarkos taisyklėmis ir jų laikymasis yra būtinas.

1.5. Šių Vidaus tvarkos taisyklių kopijos turi būti procedūras atliekamuose kabinetuose.

1.6. Visi Įstaigos darbuotojai privalo susipažinti su jomis pasirašytinai.

1.7. Šios taisyklės reglamentuoja Įstaigos darbuotojų, pacientų ir jų artimųjų tarpusavio santykių principus ir elgesio normas.

1.8. Šios vidaus tvarkos taisyklės parengtos vadovaujantis Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 46 straipsnio reikalavimais.


II. SĄVOKOS

2.1. Pacientas – asmuo, kuris naudojasi asmens sveikatos priežiūros paslaugomis, nepriklausomai nuo to, ar jis sveikasis, ar ligonis.

2.2. Mokamos paslaugos – visos paslaugos.

2.3. Paciento dokumentai – asmens sveikatos istorija (ambulatorinė kortelė) ir kiti dokumentai, kuriuose aprašoma paciento sveikatos būklė, jam taikomos sveikatos priežiūros rūšys ir metodai, saugomi Įstaigoje.


III. PACIENTŲ (KLIENTŲ) KREIPIMOSI Į ĮSTAIGĄ TVARKA

3.1 I įstaigą darbo metu gali kreiptis visi gyventojai.

3.2. Į Įstaigą besikreipiantis pacientas privalo pateikti asmens dokumentą: pasą, asmens tapatybės kortelę arba vairuotojo pažymėjimą (vaiko – gimimo liudijimą) arba asmens kodą.

3.3. Kiekvienam pacientui užpildoma asmens sveikatos istorijos statistinė dalis (apsilankymo kortelė).

3.4. Pacientams teikiamos tik mokamos sveikatos priežiūros paslaugos pagal Įstaigos patvirtintą mokamų paslaugų kainininką.

3.5. Registracija pas specialistus vykdoma iš anksto telefonu, elektroniniu būdu, užsakant paslaugas internetu.

3.6. Pacientai priimami registracijos metu nurodytu laiku (leistinas laiko nukrypimas 10 min.)

3.7. Pacientai, įskaitant nepilnamečius pacientus nuo 16 iki 18 metų, gydomi arba jiems teikiama kita sveikatos priežiūros paslauga, gavus jų sutikimą. Sveikatos priežiūra nepilnamečiams pacientams iki 16 metų teikiama, kai yra jų atstovų sutikimas.


IV. NEMOKAMŲ PASLAUGŲ

NOMENKLATŪRA IR ASORTIMENTAS, IR JŲ TEIKIMO TVARKA

4.1. Būtinoji medicinos pagalba (LR SAM 2004-04-08 įsakymo Nr. V-208 aktuali redakcija) teikiama nemokamai šiais atvejais:

4.1.1. visiems nuolatiniams Lietuvos Respublikos gyventojams, neatsižvelgiant į jų draustumą,

4.1.2. laikinai Lietuvos Respublikoje gyvenantiems ir teisėtai dirbantiems užsienio šalių piliečiams, 4.1.3. ES/EEB šalių piliečiams, pateikusiems jų draustumą patvirtinančius dokumentus – galiojančią Europos sveikatos draudimo kortelę arba vieną iš E formos (E 111, E 106, E 121) pažymų, arba kitą galiojančią sveikatos draudimo sutartį,

4.1.4. ne ES/EEB šalių piliečiams, pateikusiems galiojančią sveikatos draudimo sutartį.

4.2. Asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurių nėra nemokamų paslaugų asortimente ir nomenklatūroje apmoka patys pacientai arba už juos gali sumokėti kiti fiziniai ar juridiniai asmenys bei savanoriškojo draudimo įstaigos.


V. MOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ

TEIKIMO TVARKA

5.1. Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą ir kainas tvirtina Įstaigos vadovas.

5.2. Su Įstaigos įsakymais, reglamentuojančiais mokamų paslaugų teikimo tvarką ir kainas, pacientai gali susipažinti registracijos metu, o taip pat informaciją pacientams teikia Įstaigos vadovas.


VI. PACIENTŲ TEISĖS IR PAREIGOS ĮSTAIGOJE

6.1. Teisė į kokybišką sveikatos priežiūrą

6.1.1 Kiekvienam pacientui teikiama kokybiška sveikatos priežiūra. Pacientų teisės nevaržomos dėl jų lyties, amžiaus, rasės, pilietybės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų, seksualinės orientacijos, genetinių savybių, neįgalumo ar dėl kokių nors kitų įstatymais nepagrįstų aplinkybių.

6.1.2. Įstaigoje gydomo paciento sąlygos ir darbuotojų elgesys su juo neturi žeminti paciento garbės ir orumo.

6.1.3. Be paciento rašytinio sutikimo negalima paciento įtraukti į mokymo procesą, mokslinius ar medicinos bandymus. Jeigu pacientas yra nepilnametis, tokį sutikimą privalo parašyti vienas iš tėvų ar įstatyminis paciento atstovas ir rajono, miesto vaikų teisių apsaugos tarnyba.

6.2. Teisė į sveikatos priežiūros prieinamumą

6.2.1. Įstaiga sudaro pacientams sąlygas, užtikrinančias ekonominį, komunikacinį ir organizacinį sveikatos priežiūros paslaugų ir medicinos mokslų principų bei medicinos etikos reikalavimų prieinamumą (atitiktį) paciento reikmėms.

6.2.2. Būtinoji medicinos pagalba pacientui teikiama neatidėliotinai, pagal Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytą būtinosios medicinos pagalbos mastą ir teikimo tvarką.

6.3. Teisė pasirinkti gydytoją, slaugos specialistą ir sveikatos priežiūros įstaigą

6.3.1. Pacientas turi teisę pasirinkti medicinos darbuotoją ir sveikatos priežiūros įstaigą. Ši teisė gali būti ribojama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

6.4. Teisė į informaciją

6.4.1. Pacientas turi teisę gauti informaciją apie Įstaigoje teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas ir galimybes pasinaudoti jomis arba apie alternatyvius jo susirgimo gydymo būdus.

6.4.2. Pacientas informuojamas apie paslaugas teikiančius specialistus, nurodant jų vardą, pavardę, pareigas ir kvalifikaciją.

6.4.3. Pacientas informuojamas apie Įstaigos vidaus tvarką ir jo gydymosi režimą.

6.4.4. Pacientas turi teisę gauti informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, prognozę, atliekamus tyrimus ir jų rezultatus, gydymo metodus, numatomas atlikti medicinines manipuliacijas, gydymo alternatyvas, rizikos laipsnį, galimas komplikacijas bei laukiamus rezultatus, kas gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo ar tyrimo, o taip pat apie pasekmes jų atsisakius raštu pagal procedūrą ,,Informacijos teikimas pacientui ir kitiems subjektams“ formos . Informacija pacientui turi būti pateikiama jam suprantama forma, paaiškinant specialius medicinos terminus.

6.4.5. Pacientas turi teisę susipažinti su savo sveikatos istorijos duomenimis ir kitais medicinos dokumentais, išskyrus tuos atvejus, kai tai iš esmės gali pakenkti paciento sveikatai, ar net kelti pavojų jo gyvybei. Tokiais atvejais apie informacijos teikimo ribojimus sprendžia Įstaigos vadovas ar gydytojų konsiliumas, apie tai įrašant asmens sveikatos istorijoje.

6.4.6. Specialistas privalo paaiškinti pacientui įrašų asmens sveikatos istorijoje reikšmę. Jeigu paciento reikalavimas pagrįstas, specialistas privalo ištaisyti, užbaigti, panaikinti, paaiškinti ir (ar) pakeisti netikslius, neišsamius, dviprasmiškus duomenis arba duomenis.

6.4.7. Pacientas turi teisę sužinoti kito specialisto nuomonę apie savo sveikatos būklę ir siūlomą gydymą.

6.4.8. Jeigu yra nesutarimų tarp nepilnamečio paciento ir jo tėvų ar globėjų, specialistas, teikdamas informaciją, turi vadovautis nepilnamečio paciento interesais.

6.4.9. Informacija pacientui neteikiama prieš jo valią, tačiau toks paciento pageidavimas turi būti aiškiai išreikštas ir apie tai įrašyta asmens sveikatos istorijoje.

6.6. Teisė skųstis

6.6.1. Nepatenkintas Įstaigoje teikiama sveikatos priežiūra pacientas turi teisę kreiptis į administraciją dėl pažeistų teisių, netinkamų paslaugų suteikimo, konfliktų su Įstaigos darbuotojais ar kitų priežasčių.

6.6.2. Pacientas turi teisę apskųsti Įstaigos veiklą Sveikatos apsaugos ministerijai, kitoms kontroliuojančioms institucijoms, teismui.

6.7. Privataus gyvenimo neliečiamumas

6.7.1. Pacientų privatus gyvenimas yra neliečiamas. Informacija apie sveikatos istorijoje rašomus pacientų gyvenimo faktus gali būti renkama tik esant raštiškam pacientų sutikimui.

6.7.2. Visa informacija apie paciento sveikatos būklę, diagnozę, prognozes, asmeninio pobūdžio informacija yra konfidenciali net ir po paciento mirties. Konfidencialios informacijos saugojimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos įstatymai ir Sveikatos apsaugos ministerijos teisės aktai.

6.7.3. Konfidenciali informacija kitiems asmenims gali būti suteikta tik turint raštišką paciento sutikimą, arba jei tai numato Lietuvos Respublikos įstatymai.

6.7.4. Sutikimas nėra būtinas, jei informacija teikiama asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems gydant ar slaugant pacientus, atliekantiems pacientų sveikatos ekspertizę, taip pat institucijoms, kurioms Lietuvos Respublikos įstatymai suteikia teisę kontroliuoti sveikatos priežiūros veiklą.

6.8. Pacientų pareigos

6.8.1. Laikytis Įstaigoje nustatytų vidaus tvarkos taisyklių ir reikalavimų.

6.8.2. Atvykti į Įstaigą registracijos nurodytu laiku;

6.8.3. Teikti specialistui teisingą ir visą informaciją apie buvusias ligas, operacijas, vartojamus vaistus, sveikatos būklės pasikeitimus gydymo metu, gydymo netoleravimą ir kita.

6.8.4. Vykdyti specialisto nurodymus.

6.8.5. Laikytis asmens higienos reikalavimų.

6.8.6. Savo veiksmais nežeminti Įstaigos darbuotojų, nepažeisti jų garbės ir orumo, gerbti jų teises.

6.8.8. Tausoti bendrojo naudojimo Įstaigos turtą.

6.8.9. Laiku mokėti už teikiamas paslaugas.

6.8.10 Už savo veiksmais Įstaigos ar jos darbuotojams padarytą žalą atsakyti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.


VII. PACIENTŲ SIUNTIMO Į KITAS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS TVARKA

7.2. Jeigu būtina patikslinti diagnozę ar gydymo taktiką, įstaigos specialistas rekomenduoja kreiptis į aukštesnio lygio konsultacines, universitetines ar specializuotas sveikatos priežiūros įstaigas, kuriose teikiamos medicinos paslaugos. Pacientas gydymo įstaigą gali pasirinkti savo nuožiūra.

7.3. Jeigu paciento būklė staiga pablogėjo, suteikiama pirma pagalba ir, būklei negerėjant kviečiama skubi Greitoji medicinos pagalba.


VIII. GINČŲ IR KONFLIKTŲ TARP ĮSTAIGOS IR PACIENTŲ SPRENDIMO TVARKA

8.1. Tiesiogiai gaunami skundai iš pacientų bei pacientų skundai, persiųsti iš Prezidentūros, Seimo, Vyriausybės, Sveikatos apsaugos ministerijos ar kitų institucijų, registruojami skundų registracijos žurnale.

8.2. Skundai turi būti pasirašyti pareiškėjo ar jo įgalioto asmens (tokiu atveju turi būti pridėtas notaro patvirtintas įgaliojimas). Anoniminiai skundai nenagrinėjami.

8.3. Įstaigos administracija, gavusi skundą, jį tiria ir imamasi koregavimo bei prevencinių veiksmų.

8.4. Pareiškėjas raštiškai informuojamas apie skundo tyrimo rezultatus.

8.5. Pareiškėjas, nepatenkintas atsakymu į skundą, gali apskųsti sprendimą Sveikatos skyriui, Sveikatos apsaugos ministerijai, kitoms kontroliuojančioms institucijoms, teismui.

8.6. Kilus ginčams ar konfliktams tarp Įstaigos darbuotojų ir paciento ar jo artimųjų, pacientas ar jo artimieji kreipiasi į administraciją, kuri per penkias darbo dienas privalo atsakyti į šį kreipimąsi. Jei šiuo atveju konfliktinė situacija išlieka, pacientas turi teisę kreiptis į kitas institucijas įstatymų numatyta tvarka.


IX. INFORMACIJOS PACIENTUI IR JO ARTIMIESIEMS APIE JO SVEIKATOS BŪKLĘ TEIKIMO TVARKA

9.1. Visa informacija apie paciento sveikatos būklę, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą yra konfidenciali. Konfidenciali informacija kitiems asmenims gali būti suteikta tik turint raštišką paciento sutikimą, patvirtintą notaro.

9.2. Sutikimas nėra būtinas institucijoms, kurioms Lietuvos Respublikos įstatymai suteikia teisę kontroliuoti sveikatos priežiūros veiklą.

9.3. Reikalavimai dėl informacijos konfidencialumo netaikomi, kai susipažinti su informacija kreipiasi teismas, komisija ar kitos valstybės institucijos, kurioms tokią teisę suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai.

9.4. Informaciją apie paciento sveikatos būklę nustatyta tvarka teikia įstaigos vadovas.

9.5. Informacija pacientui apie jo sveikatos būklę teikiama suprantama forma paaiškinant specialius medicininius terminus. Specialistas turi paaiškinti pacientui teikiamų paslaugų eigą, galimus rezultatus, alternatyvaus gydymo metodus ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomų procedūrų, taip pat apie pasekmes, atsisakius siūlomų procedūrų. Informacija neturi būti teikiama prieš paciento valią, tačiau toks paciento noras turi būti aiškiai išreikštas ir apie tokį paciento pageidavimą turi būti įrašyta dokumentuose.

9.6. Informacija nepilnamečiui pacientui, jo tėvams ar globėjams turi būti pateikta jiems suvokiama forma. Jeigu yra nesutarimų tarp nepilnamečio ir jo tėvų ar globėjų, specialistas, pateikdamas informaciją, turi vadovautis nepilnamečio paciento interesais.

9.8. Nepilnametis pacientas, kuris, specialisto nuomone, gali teisingai vertinti savo sveikatos būklę, turi teisę savarankiškai kreiptis ir spręsti dėl jam siūlomų paslaugų suteikimo.

9.9. Telefonu informacija apie pacientą neteikiama niekam.


X. LIGOS SVEIKATOS ISTORIJŲ, AMBULATORINIŲ KORTELIŲ, KITŲ DOKUMENTŲ NUORAŠŲ DARYMO, IŠDAVIMO PACIENTUI AR KITIEMS FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS TVARKA

10.1. Pacientų asmens sveikatos istorijos originalai saugomi Įstaigos archyvuose. Šie dokumentai ar jų kopijos gali būti pateikti kitiems asmenims tik turint raštišką paciento sutikimą arba jei tai numato Lietuvos Respublikos įstatymai.


XI. ĮSTAIGOS ADMINISTRACIJOS IR KITŲ TARNYBŲ DARBO LAIKAS, DARBO ORGANIZAVIMO TVARKA

11.1. Įstaigos darbo trukmę, darbo pradžios ir pabaigos laiką nustato administracija.

11.3. Įstaigos darbo laikas skelbiamas Įstaigos internetinėje svetainėje bei kitose medijose.

11.4. Kiekvieno darbuotojo darbo trukmė nustatoma grafikais, patvirtintais administracijos nustatyta tvarka, atsižvelgiant į darbo specifiką ir laikantis nustatytos darbo savaitės trukmės, kasdien 15 min. skiriama pertraukėlė, neprailginanti darbo valandų.

11.5. Su savo darbo grafikais darbuotojai supažindinami ne vėliau kaip prieš 2 savaites iki jiems įsigaliojant.

11.6. Darbuotojai dirbantys slenkančiu grafiku, pietauja laisvu nuo darbo metu.

11.7. Kasmetinių atostogų suteikimo grafiką nustato administracija, suderinusi su darbuotojų pageidavimais. Atostogų grafikas sudaromas kiekvieniems kalendoriniams metams ne vėliau kaip tų metų sausio 31 d. ir paskelbiamas visiems darbuotojams. Sudarytą atostogų grafiką galima keisti tik išimties tvarka, suderinus pakeitimus su administracija.

11.8. Darbuotojo tapatybę patvirtinantį dokumentą (darbo pažymėjimą) darbuotojai privalo nešiotis ar laikyti darbo metu darbo vietoje. Darbuotojas, praradęs darbo pažymėjimą, apie tai turi pranešti darbdaviui ne vėliau kaip kitą darbo dieną. Darbo pažymėjimai galioja 5 metus nuo išdavimo datos arba iki darbo sutartyje nustatyto termino, jei darbuotojas priimtas pagal terminuotą darbo sutartį.


XII. DARBŲ SAUGĄ REGLAMENTUOJANČIŲ ĮSTATYMŲ, KITŲ TEISĖS AKTŲ IR NORMINIŲ DOKUMENTŲ NUOSTATOS

12.1. Vadovaujantis LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu, LR Vyriausybės nutarimais, LR SAM įsakymais, Įstaigoje nustatomi:

12.1.1. Darbo ir poilsio organizavimas, jaunų asmenų, nėščiųjų, pagimdžiusių ir krūtimi maitinančių moterų, neįgaliųjų darbo reikalavimo nuostatos;

12.1.2. Darbdavių ir darbuotojų teisės ir pareigos, siekiant sudaryti saugias ir sveikas darbo sąlygas;

12.1.3. Atsakomybės už darbuotojų saugos ir sveikatos aktų reikalavimų pažeidimus bendrieji principai;

12.1.4. Visi Įstaigos darbuotojai mokomi, instruktuojami ir atestuojami pagal atliekamą darbo profilį, vadovaujantis Mokymo, instruktavimo ir atestavimo saugos darbe klausimais nuostatais.

12.2. Naudojami saugos darbe dokumentai:

12.2.1. Darbų saugos žurnalai: įvadinis Darbuotojų saugos ir sveikatos darbe instruktavimo registracijos žurnalas; darbuotojų saugos ir sveikatos darbe instruktavimo darbo vietoje registracijos žurnalai; nelaimingų atsitikimų registracijos žurnalas; saugos ir sveikatos darbe instrukcijų registracijos žurnalas.

12.2.2. Darbų saugos ir sveikatos instrukcijos: įvadinė instrukcija; instruktavimų darbo vietoje instrukcijos pagal profesijas. Įstaigos vadovo įsakymai veiklos klausimais: „Dėl darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos įsteigimo, atsakingo asmens už elektros , šilumos ūkį, priešgaisrinę saugą paskyrimo“; „Dėl atsakingų asmenų už potencialiai pavojingų įrengimų saugią eksploataciją paskyrimo“.

12.3. Medicininio patikrinimo dokumentai sveikatos patikrinimai priimant į darbą ir periodinių patikrinimų protokolai; asmens medicininės knygelės (F 048/a), kontingentų patvirtinimo pažyma.


XIII. PACIENTO TURIMŲ DIRBINIŲ IŠ BRANGIŲJŲ METALŲ, BRANGIŲ PROTEZŲ IR PINIGŲ REGISTRAVIMO BEI SAUGOJIMO TVARKA

13.1. Už dirbinius iš brangiųjų metalų, brangius protezus bei pinigus pacientas atsako pats. Palikti paciento vertingi daiktai atiduodami administracijai ir laikomi užrakinamoje spintoje.

13.2. Vertingi daiktai pacientui ar jo atstovui grąžinami gavus raštišką prašymą. Daiktaraštyje įrašoma daiktų gavėjo vardas, pavardė, pasirašytinai.


XIV. PAGRINDINĖS DARBUOTOJŲ PAREIGOS IR TEISĖS

14.1. Įstaigos darbuotojai privalo dirbti dorai ir sąžiningai; laikytis nustatytos darbo drausmės ir tvarkos (laiku ateiti į darbą, visą darbo laiką skirti darbui, laiku ir tiksliai vykdyti Įstaigos administracijos potvarkius ir kt.); griežtai laikytis pareigų instrukcijų, saugumo technikos, darbo higienos, priešgaisrinės apsaugos taisyklėse bei instrukcijose išdėstytų reikalavimų; patvirtintų darbo standartų ir metodikų; nenusižengti medicininės etikos ir deontologijos principams. Vadovaujantis LR Gydytojo medicinos praktikos įstatymo 18 str., LR Slaugos praktikos įstatymo 12 str., Įstaigos medicinos darbuotojo profesinė pareiga yra laikytis medicinos (profesinės) etikos reikalavimų.

14.2. Suprasti kiekvieną pacientą, asmenį kaip unikalų individą įvairiomis jo gyvenimo situacijomis; pacientus, kuriems dėl jėgų, valios, žinių stokos ar socialinių aplinkybių reikia pagalbos sveikatai palaikyti ir atgauti arba paramos, kai artinasi mirtis.

14.3. Darbuotojai, atliekantieji asmens duomenų tvarkymo veiksmus informacinėse sistemose, turi saugoti paciento asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo

ar taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo, sudarydami su duomenų valdytoju duomenų tvarkytojo sutartis.

14.4. Išmanyti ir orientuotis į šiuos pagrindinius medicinos ir slaugos etikos, deontologijos principus ir reikalavimus.

14.5. Įstaigos darbuotojai privalo gebėti:

integruoti ir taikyti medicinos, gamtos, etikos, psichologijos bei socialinių mokslų žinias bei remtis jomis; atsakingai bendradarbiauti su pacientu, jo šeima ir su sveikatos priežiūros sistemos profesionalais, kitomis institucijomis, kurių veikla turi įtakos žmonių sveikatai, siekti bendrų tikslų žmogaus sveikatos labui; aiškinti medicinos, reabilitacijos ir slaugos tikslus, medicinos darbuotojų vaidmenį bei funkcijas, gerinant gyventojų sveikatą; bendradarbiauti su kitais Įstaigos bei kitų institucijų darbuotojais, kurie rūpinasi gyventojų sveikata; kvalifikuotai teikti diagnostikos, gydymo, reabilitacijos, prevencines ir slaugos paslaugas; dirbti sistemingai, kūrybiškai, laikytis etikos taisyklių; laikytis medicinos specialistams nustatytų galiojančių medicinos normų reikalavimų.

14.6. Atsakomybė. Įstaigos ambulatorinės sveikatos priežiūros specialistai už savo veiksmus, profesines, etikos klaidas, pacientams padarytą žalą atsako pagal LR įstatymus.

14.7. Laikyti tvarkingą ir švarią savo darbo vietą. Taip pat dera rūpintis švara ir tvarka Įstaigos patalpose ir teritorijoje.

14.8. Laikytis bendrabūvio – savo veikla ar neveiklumu netrukdyti kitiems darbuotojams kokybiškai atlikti savo pareigą.

14.9. Periodiškai ir laiku tikrintis savo sveikatą. Medicininės apžiūros apimtį ir periodiškumą, o taip pat kontingentą, kuriam privalu tai daryti, reglamentuoja galiojančios taisyklės.

14.10. Darbuotojai, be pateisinamų priežasčių laiku nepasitikrinę sveikatos, gali būti nušalinti nuo darbo.

14.11. Darbuotojų pareigos neapsiriboja čia išvardytomis taisyklėmis. Jas nusako taip pat medicinos profesinių pareigų nuostatai, tarifiniai kvalifikaciniai darbų bei profesijų žinynai, techninės taisyklės, pareiginės instrukcijos ir nuostatai, patvirtinti nustatyta tvarka, administracijos įsakymai, nurodymai, darbo procedūrų aprašymai ir kiti įstaigos veiklą reglamentuojantys dokumentai.

14.12. Įstaigos darbuotojai naudojasi visomis teisėmis, nurodytomis Lietuvos Respublikos darbo įstatymuose, juos papildančiuosiuose aktuose ir komentaruose.

14.13. Draudžiama šias teises ignoruoti ar riboti.


XV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15.1. Šios Taisyklės galioja nuo jų patvirtinimo dienos visiems Įstaigos darbuotojams. Visi darbuotojai supažindinami su šiomis taisyklėmis, jų papildymais ir pakeitimais pasirašytinai atitinkamos formos registracijos žurnale.

15.2. Įstaigos vidaus tvarkos taisyklės paskelbiamos įstaigoje viešai.