PRIVATUMO POLITIKA / ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Privatumo politikos tikslas – informuoti kaip yra renkami ir tvarkomi duomenų subjektų asmens duomenys, paaiškinti, kiek laiko saugomi, kam teikiami, kokias teises turi duomenų subjektai bei kur kreiptis dėl jų įgyvendinimo ar kitais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

UAB „Solo bene“ vadovaujasi šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:

✓ asmens duomenys renkami tik aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais;

✓ asmens duomenys tvarkomi tik teisėtai ir sąžiningai;

✓ asmens duomenys nuolat atnaujinami;

✓ asmens duomenys saugomi saugiai ir ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ar teisės aktai;

✓ asmens duomenis tvarko tik tie Įmonės darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė pagal jų darbines funkcijas arba tinkamai įgalioti duomenų tvarkytojai. 

1. Bendrosios nuostatos

1.1 Ši privatumo politika reglamentuoja UAB „Solo bene”  elektroninės parduotuvės (toliau – www.solobene.lt) ir registracijos sistemos (toliau https://reservationplus.com/experience/lt/ZCXnAH/services) ir kliento-paciento (Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

1.2 Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

1.3 E-parduotuvėje nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad www.solobene.lt juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

1.4 Mes įsipareigojame parduoti prekes, paslaugas fiziniams asmenims, kurie yra ne jaunesni nei 18 metų. Jei Jūs esate jaunesnis nei 18 metų, Jūs galite pirkti tik su tėvų ar globėjų sutikimu.

2. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas.

2.1 UAB „Solo bene” vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:

2.1.1 Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.

2.1.2 Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.

2.1.3 Asmens duomenys nuolat atnaujinami.

2.1.4 Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.

2.1.5 Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.

2.1.6 Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

2.2  UAB „Solo bene” gerbia kiekvieno Jūsų teisę  į privatumą. Jūsų asmens duomenys renkami ir tvarkomi šiems tikslams:

2.2.1 Tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomi šie Duomenų subjekto, jo atstovaujamojo asmens ar naudos gavėjo asmens duomenys: vardas, elektroninio pašto adresas, interneto protokolo adresas (IP), Duomenų subjekto apsilankymo Bendrovės internetiniame puslapyje data ir laikas.

2.2.2. Prekių-paslaugų pardavimo tikslu tvarkomi šie Duomenų subjekto, jo atstovaujamojo asmens ar naudos gavėjo asmens duomenys: asmens kodas, gyvenamoji vieta (adresas), pavardė, vardas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenys,- išdavimo ir galiojimo data, vieta, numeris, gimimo data, lytis, pilietybė, dokumentą išdavusi valstybė, mokėjimų duomenys.

2.2.3. Klientų-pacientų registravimo, lankymosi tikslu šie Duomenų subjekto, jo atstovaujamojo asmens ar naudos gavėjo asmens duomenys: asmens kodas, gyvenamoji vieta (adresas), pavardė, vardas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenys,- išdavimo ir galiojimo data, vieta, numeris, gimimo data, lytis, pilietybė, dokumentą išdavusi valstybė, gimimo data, lytis, pilietybė, dokumentą išdavusi valstybė, mokėjimų duomenys.


3. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims.

3.1 Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

3.1.2 Pardavėjas turi teisę perduoti informaciją trečioms šalims, tik punkto 2.2 tikslams pasiekti.

3.1.3 Tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

4. Registracijos pateikimo taisyklės

4.1 Jūs registracijos formoje turite pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu registracijos formoje Jūs pateikiate netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, mes turime  teisę  anuliuoti Jūsų registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti Jūsų galimybes naudotis e-parduotuve.

5. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

5.1 Jūs turite teisę  bet kada keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją pranešdamas apie tai adresu solobene.lt@gmail.com arba telefonu  +370 665 15166.

6. Slapukai (angl. cookies)

6.1 Informuojame, jog  tam, kad galėtume pasiūlyti Jums visavertes paslaugas mūsų svetainėje, Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) įrašome informaciją (slapukus, angl. "cookies"). Įrašytą informaciją naudosime atpažindami Jus, kaip ankstesnį svetainės naudotoją, rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome, ir galite ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Taip pat turite teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos. Preziumuojame, jog naudodamasis e-parduotuve sutinkame su tuo, kad Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma informacija. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti, pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus, ar kreipdamiesi į mus bet kuriais svetainėje skelbiamais kontaktais.

7. Taisyklių keitimas ir baigiamosios nuostatos

7.1 UAB „Solo bene”  turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo sąlygas apie  tai pranešdami e-parduotuvėje. Tolimesnis naudojimasis mūsų tinklapio paslaugomis reiškia šių taisyklių laikymąsi. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybu būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus.

 

Jeigu turite klausimų ar pasiūlymų, rašykite mums  solobene.lt@gmail.com